Střední škola

Naše střední škola se nachází v krásném prostředí Rychlebských hor - čisté ovzduší a nádherná příroda .

Škola byla zřízena 1. 8. 2008 v rámci příspěvkové organizace Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154, zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Žáci mají k dispozici moderně vybavené učebny, interaktivní tabuli, počítače s připojením k internetu, keramickou dílnu, posilovnu, antukové hřiště, minigolf, velký výběr sportovních potřeb, záhony pro pěstování zeleniny a skleník, dřevěný altán a posezení s krbem.

Střední vzdělávání je zaměřeno hlavně na orientaci v praktickém životě a jednání v běžných životních situacích. K žákům přistupujeme individuálně.

Chcete nás kontaktovat?


Dokumenty školy

Školní řád 2019/2020 v PDF

Organizace školního roku 2023/2024 v PDF

Kritéria přijímacího řízení 2024-2025 v PDFUčební (dvouletý) obor
s výučním listem

 • Provozní služby (kód: 69-54-E/01)

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při:

 • úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách
 • výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů
 • praní a žehlení prádla
 • šití a opravách prádla a bytových doplňků

Nová závěrečná zkouška

Naši žáci skládají novou závěrečnou zkoušku. Její podstatou je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe - zaměstnavatelé jsou zapojeni do tvorby jednotných zadání, klade se větší důraz na praxi.

Škola neurčuje sama, co bude obsahem zkoušky, ale přejímá jednotné zadání. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. Jednotná zkouška také umožní srovnávat výsledky žáků z různých škol.

Výuční list získaný na základě nové závěrečné zkoušky bude pro zaměstnavatele důvěryhodný doklad o vzdělání absolventů.

Závěrečná zkouška obsahuje zkoušku písemnou, ústní a praktickou, je ale více zaměřena na to, aby se žáci naučili řešit konkrétní úkoly a problémy za podmínek, které odpovídají skutečnému pracovnímu prostředí. Při ústní zkoušce dostávají žáci také otázky ze světa práce. Zjišťuje se tak, zda mají základní představu o svém uplatnění, zda vědí, jak se prezentovat potenciálnímu zaměstnavateli.

Zdroj: www.nuv.cz/nzz2 Národní ústav pro vzdělávání - Nová závěrečná zkouška 2

"Složit zkoušky podle jednotného zadání se ale vyplatí, protože absolventi s certifikátem nové závěrečné zkoušky mají větší prestiž a snadněji seženou dobrou práci," 

říká hlavní manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dana Kočková.


iSET - modul školního testování

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů, které jsou školám k dispozici pro usnadnění jejich agend. Na naší škole využíváme iSET - modul školní testování, který je aplikací navazující na systém pro národní zjišťování výsledků vzdělávání žáků. Aplikace nám umožňuje využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí a zadávat a využívat testy a úlohy vlastní. Systém je možné využít pro testování přímo v hodinách při výuce i pro domácí přípravu. Umožňuje školám, žákům i rodičům získávat dle vlastního uvážení zpětnou vazbu o jimi dosažené úrovni znalostí a dovedností.


Dodatek k výučnímu listu

Dodatek k osvědčení

 • je doklad připojený k výučnímu listu, k vysvědčení o závěrečné zkoušce a k certifikátu o vykonání nové závěrečné zkoušky dle jednotného zadání,
 • vztahuje se na kvalifikaci držitele (je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno držitele),
 • je vydáván v českém a cizím jazyce podle výběru držitele osvědčení (angličtině, němčině, francouzštině),
 • je zdarma.

K čemu využijete dodatek k osvědčení?

Dodatek k osvědčení usnadňuje pochopení významu osvědčení a jeho uznání doma
i v zahraničí. Využijí ho zejména uchazeči o brigádu nebo práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích i u nás z dodatků snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal.

Kde Europass využijete:

 • v členských státech Evropské unie
 • v zemích Evropského sdružení volného obchodu (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • v kandidátských zemích, ucházejících se o členství v EU (Makedonie, Černá Hora, Island, Srbsko, Turecko)

Odkazy:  www.europass.cz


Ekologické výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

EVVO realizujeme na naší střední škole takto:

V rámci teoretické výuky:

 • prostřednictvím předmětu Základy ekologie a průřezového tématu Člověk a životní prostředí),
 • udržováním pořádku a čistoty,
 • tříděním odpadu,
 • úsporným nakládáním s energiemi (voda, elektřina),
 • využíváním okolí školy pro výuku (terénní výuka, praktické činnosti v přírodě),
 • ekologicky zaměřených exkurzí,
 • spoluprací s Hnutím Duha v Jeseníku, s Klubem ekologické výchovy atd.,
 • návštěvou regionálních firem zasahujících do životního prostředí,
 • propagací využívání ekologicky vhodných výrobků a ekologicky správného jednání.

V rámci odborného výcviku:

 • udržováním pořádku a čistoty,
 • péčí o prostředí a úpravu okolí školy, šetrným zacházením se zelení v okolí školy,
 • tříděním odpadu,
 • úsporným nakládáním s energiemi (voda, elektřina),
 • vaření v nádobách s těsnící pokličkou
 • žáci se aktivně podílejí na obhospodařování zahrady a skleníků - využitelnost úrody ve školní jídelně,
 • pěstováním pokojových rostlin v prostorách školy a péče o ně.
 • propagací využívání ekologicky vhodných výrobků a ekologicky správného jednání.

Odkazy:

www.env.cz Ministerstvo životního prostředí

www.duhajes.cz Středisko ekologické výchovy Duha Jeseník

www.kev.ecn.cz Klub ekologické výchovy

www.ceu.cz Český ekologický ústav

www.cizp.cz Česká inspekce životního prostředí

www.ecn.cz Econet

www.ekostrazce.cz Eko strážce

www.nszm.cz Zdravá města

www.czp.cuni.cz Centrum UK pro otázky ŽP

www.popularis.cz TV pořad zabývající se i ekologií