O informacích

Administrativní postup při vyřizování žádostí o informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb.v platném znění, o svobodném přístupu k informacím 

1. Vyřizováním žádostí o poskytnutí informace je pověřena ředitelka výchovného ústavu Mgr. Dagmar Bakešová. 

2. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník k podání žádosti v písemně formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Žádosti o poskytnutí písemné informace se podávají písemně, a to poštou nebo do rukou pověřeného pracovníka. 

4. Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí písemné informace, se považuje za nové podání žádosti. 

5. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nepodléhá evidenci. 

6. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve pověřený pracovník žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30. dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti. 

7. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží. Odložení žádosti a důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu). 

8. Pověřená osoba poskytne žadateli informaci nejpozději do 15. dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odstavce 5. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřená osoba. Vydání informací je podmíněno zaplacením úhrady za poskytnutí informace dle platného sazebníku. Výše a způsob úhrady žadateli ústní žádosti ihned při převzetí žádosti, při podání písemné žádosti nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 

9. Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě uvedené v odst. 7 rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci podle odst. 4 a 6. 

10. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. 

11. Jestliže povinná osoba ve lhůtě pro vyřízení žádosti (viz odst. 7) neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto. 

12. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. 

13. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k místně přísluš- nému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitelky výchovného ústavu, a to do 15. dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odst. 10. 

14. O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem výchovného ústavu rozhodne krajský úřad do 15. dnů od předložení odvolání ředi- telkou ústavu. Pokud krajský úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. 

15. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání. 

V Žulové 1. 7. 2017  

Mgr. Dagmar Bakešová
       ředitelka 

..................................................................................................................................................................................................................................

Sazebník na úhradu nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.v platném znění o svobodném přístupu k informacím platný od 1. 7. 2017  1. Ústní informace, které není třeba vyhledávat zdarma  2. Ústní informace, které je třeba vyhledat 200,- Kč za 1 hod. doby vyhledávání  3. Písemné informace, které není třeba vyhledávat a zpracovávat /informace již zveřejněné v příslušném kalendářním roce/ 50,- Kč + 2,- Kč za každou stranu A4  4. Písemné informace, které je třeba vyhledat nebo zpracovat 50,- Kč + 2,- Kč za každou stranu A4 + 200,- Kč za l hod.  vyhledávání a zpracování  Při podání ústní informace je úhrada splatná ihned. V ostatních případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. 

V Žulové 1. 7. 2017 

Mgr. Dagmar Bakešová

ředitelka   

..............................................................................................................................................................................................................................

Zveřejnění informací o Výchovném ústavu, střední škole a školní jídelně, Žulová, Komenského 154 

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 byl zřízen ke dni 1. 7. 1998 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 12 273/98-21 ze dne 4. 2. 1998. 

Činnost výchovného ústavu je vymezena Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ č. 561/2004 Sb., Zákonem o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů č. 109/2002 Sb. v platném znění a Zákonem o správním řízení č. 71/1967 Sb. s platném znění a dalšími předpisy. V souladu s ustanoveními těchto zákonů výchovný ústav pečuje o děti s poruchami chování, které ukončily povinnou školní docházku, do věku osmnácti, popřípadě do devatenácti let, kterým byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo nařízeno předběžné opatření. 

Výchovný ústav je zařízení s oddělením pro děti připravující se na povolání /dívky/ a oddělení s výchovně léčebnou péčí pro chlapce experimentující s návykovými látkami nebo drogově závislé. 

Výchovný ústav zajišťuje v rámci hospodářské činnosti stravování cizích strávníků a příležitostné ubytování cizích osob. 

Ředitelkou výchovného ústavu byla s účinností od 1. 5. 2006 na základě konkurzního řízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jmenována Mgr. Soňa Staňková

Ředitelkou výchovného ústavu byla nově s účinností od 1. 7. 2017 na základě konkurzního řízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jmenována Mgr. Dagmar Bakešová
 

Ředitelka řídí školské zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovné práce výchovného ústavu, za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických a ostatních pracovníků. Ředitelka odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a roční zprávy o hospodaření výchovného ústavu. Zajišťuje, aby osoby odpovědné za výchovu byly informovány o průběhu a podmínkách výchovy dítěte ve výchovném ústavu a o dalších důležitých okolnostech týkajících se jejich dítěte. 


V Žulové 1. 7. 2017

Mgr. Dagmar Bakešová
      ředitelka